top of page
Geography Lesson

קבוצות מיומנויות חברתיות לילדים ונוער המתמודדים עם קשיים חברתיים בכיתה ואחה"צ

קבוצות קטנות ( עד 10 ילדים) הנפגשות אחת לשבוע במטרה לשפר את תחושת השייכות לחברה ע"י העלאת תחושת הביטחון העצמי, שיפור יכולת ההבנה וההסתגלות לסיטואציות החברתיות המשתנות, הרחבת רפרטואר התגובות לסיטואציה והבאת ה"אני" שלי בהתאמה לסביבות החברתיות השונות להן אנו שייכים.

 

המפגשים נערכים בליווי קלינאיות תקשורת ו/או  מטפלת רגשית

ו/או עובדת סוציאלית המתמחות בתחום החברתי ו/או פסיכולית חינוכית

ישנה הקפדה יתרה על התאמת ילדי הקבוצה זה לזה והתאמת המטפלות לכל קבוצה וקבוצה

bottom of page